A video showcasing the hero Yi Sun-Shin.

Related Heroes